Pilot decentraal aalbeheer

Pilot decentraal aalbeheer
De Fryske Fiskers startten in 2011, onder wetenschappelijke begeleiding van Witteveen & Bos, een pilot ‘decentraal aalbeheer’. Kern van dit beheer is dat de vissers, anders dan in de rest van Nederland, het hele jaar mogen vissen maar wel met een vooraf vastgesteld quotum.

Maatregelen pilot decentraal aalbeheer

In de pilot worden verschillende maatregelen genomen die de palingstand verbeteren.

1. Uitzet jonge paling en glasaal

In het voorjaar worden jonge paling en glasaal uitgezet in de Friese wateren. De paling is dan nog klein en krijgt de kans op te groeien tot volwassen paling.

2. Verantwoord beheer
De Fryske fiskers hebben afgesproken aal te vangen van minimaal 35 cm in plaats van 28 cm. Zo krijgt de paling de kans om uit te groeien tot goede volwassen palingen. De Fryske Fiskers houden zich uiteraard aan het quotum, wat betekent dat de vissers een beperkte hoeveelheid paling mogen vangen.

3. Buitendijks zetten van schieraal
Volwassen en geslachtsrijpe paling verlaat de Friese binnenwateren om via de Waddenzee naar de Saragossazee terug te keren en te paren. Zolang nog niet alle gemalen ‘vispasseerbaar’ zijn gemaakt, helpen de Fryske Fiskers de paling een handje. In het najaar vangen ze de volwassen en geslachtsrijpe paling om die vervolgens buitendijks te zetten.

Achtergrond pilot decentraal aalbeheer
Achteruitgang palingbestand
De laatste dertig jaar is de palingstand sterk teruggelopen. De achteruitgang is in heel Europa te zien en is waarschijnlijk een gevolg van drie factoren:
* er zijn minder leefgebieden voor de paling
* gemalen en waterkrachtcentrales maken het de paling moeilijk om van de binnenwateren naar de Saragassozee te trekken, de enige plek waar ze paren
* in de jaren tachtig en negentig is er een periode van overbevissing geweest.

Europese regelgeving
Om de paling te beschermen heeft de Europese Unie in 2007 besloten dat alle landen een plan moeten maken voor het beheer van de paling. Omdat de paling alleen paart in de Saragassaozee in de Atlantische Oceaan is het belangrijk dat de volwassen en geslachtsrijpe paling naar deze plek kan terugkeren. Daarom verplicht de Europese Unie Nederland en de andere lidstaten om ervoor te zorgen dat de huidige uittrek van schieraal minsten 40% is van de oorspronkelijke uittrek.

Nederland kiest voor gesloten periode
In 2009 besluit Nederland dat palingvissers niet meer mogen vissen in de maanden oktober en november. In 2010 komt daar de maand september bij. De zogenoemde ‘gesloten periode’  moet ervoor zorgen dat de volwassen en geslachtsrijpe paling ongestoord naar zee kan trekken.

Onderzoek naar alternatieven
Het plan van de Nederlandse overheid biedt de ruimte om alternatieven voor de gesloten tijd te onderzoeken. Adviseurs, wetenschappers en de vissers onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. De uitkomst van het onderzoek is decentraal aalbeheer, een vorm van aalbeheer dat heel specifiek op de situatie in een regio kan worden toegepast.

Friesland proeflocatie
In 2010 wordt gekozen voor Friesland als proefgebied. Belangrijkste reden om voor Friesland te kiezen is het relatief gesloten watersysteem in de provincie. Dat maakt het makkelijker om de palingstand te monitoren. Ook het feit dat de Friese Bond van Binnenvissers goed georganiseerd is, is voor de keuze belangrijk geweest

Meten is weten
De bond en de Nederlandse palingvisserij zijn benieuwd naar de effecten van de pilot. Daarom worden er verschillende onderzoeken uitgevoerd. In 2011 zijn er op twee plaatsen in de Friese boezem 500 volwassen palingen gemerkt en gemeten, om in 2012 terug te vangen om zo de groeisnelheid te bepalen door ze opnieuw te meten. Monitoringsfuiken registreerden het aantal kleine palingen en ook in 2013 en 2014 worden er opnieuw metingen uitgevoerd. De komende drie jaren doet de Friese Bond van Binnenvissers onderzoek naar de stand van de jonge rode aal. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ingenieursbureau Witteveen & Bos in samenwerking met de Fryske Fiskers die het veldwerk voor hun rekening nemen.

FKF_100_LP_02_EVF-jaune+txt-xs

terug naar boven