Pilot Sud Ie

Project Sud Ie: Proeftuin voor duurzaam herstel en beheer van de paling

In 2011 startte de Friese Bond van Binnenvissers het project ‘Sud Ie, verbrede duurzame binnenvisserij Friese boezem’. Het project sluit aan bij het grotere en integrale project Sud Ie, een samenwerkingsverband tussen provincie Friesland, Wetterskip Fryslân en de gemeente Dongeradeel. In dit project wordt de Sud Ie tussen Dokkum en Ezumazijl bevaarbaar gemaakt én worden maatregelen genomen die de natuur en het landschap herstellen.

Microsoft Word - projectplan EVF as 4-Friese Binnenvissers eindv

Doelen
De Friese Bond van Binnenvissers staat voor een duurzaam herstel van de paling en een gezonde toekomst van de beroepsvisserij in Friesland en in de Friese boezem. Met het project ‘Sud Ie, verbrede duurzame binnenvisserij Friese Boezem’ wil de bond het volgende bereiken:

1.  Een perfect opgroeigebied voor de paling dat verantwoord wordt beheerd door beroepsvissers
In het Noordoosten van Friesland, in de gemeente Dongeradeel ligt het voormalige waterloopgebied De Sud Ie. Het polderwater uit de omgeving loopt via De Sud Ie af naar het Lauwersmeer. De ligging bij zee, het brakke binnenwater, de plannen om oude kreken te herstellen en de directe verbinding met het Lauwersmeer maken het gebied tot een perfect opgroeigebied voor de paling.

2. Intrek van glasaal en uittrek van schieraal is verbeterd
In het voorjaar trekt jonge glasaal vanaf de Waddenzee via het Lauwersmeer en de sluizen bij Ezumazijl het gebied rond de Sud Ie binnen. In het najaar is het omgekeerd de beurt aan de volwassen schieraal die via dezelfde route wegtrekt naar zee. Op hun weg vinden ze obstakels zoals dichte sluizen of gemalen die de paling beschadigen. De Friese Bond wil zoveel mogelijk belemmeringen voor de paling wegnemen zodat de paling ongestoord het gebied in- en uit kan trekken.

3. Meer onderzoeksgegevens over de paling
De Friese Bond van Binnenvissers wil graag weten wat de effecten zijn van het inrichten van het gebied De Kolken (ten noorden van de Sud Ie) als proeftuin voor duurzaam aalbeheer. Deelnemende vissers hebben een cursus visbemonstering gevolgd en monitoren de stand van de paling.

4. Arrangementen voor toeristen
De kleinschalige en duurzame beroepsvisser heeft een belangrijke functie als beheerder op het water. Maar het beroep heeft ook een cultuurhistorische waarde. Ook dat wil de bond zichtbaar maken. Het ontwikkelen van arrangementen voor toeristen draagt bij aan de verbetering van het imago van de beroepsbinnenvisser.

Maatregelen en acties

  • Aankoop en uitzet van glasaal in 2013 en 2014
  • Opstellen beheer- en inrichtingsplan voor De Kolken
  • Opstellen en uitvoeren van monitoringsplan (2011, 2012 en 2013)
  • Beheer en monitoring door de vissers in samenwerking met Altenburg & Wijmenga
  • Onderzoek naar manieren om de bedrijfszekerheid van de Friese binnenvisser te verbeteren, zie Verkenningsrapport Friese binnenvisser 2.0
  • Het grote publiek meer bekend maken met het werk van de Friese binnenvisser.

De volgende maatregelen worden grotendeels in samenwerking met provincie, waterschap en gemeente gefinancierd en uitgevoerd:

  • Aanleg van vispassage in De Kolken (2013)
  • Aanleg van een verbeterde en palingvriendelijke stuw bij Wetsens
  • Aanleg van paai – en opgroeigebied, door het herstellen van kolken/ieldobben en het verbreden van sloten in De Kolken.
  • Vervangen van duikers voor een betere vismigratie

Financiering
Het project ‘Sud Ie, verbeterde duurzame binnenvisserij Friese Boezem’ is geselecteerd in het kader van het Nederlands Operationeel Programma “Perspectief voor een duurzame visserij” en wordt gefinancierd door het Europese Visserij Fonds.

Monitoring, de eerste resultaten
In 2013 zijn de eerste resultaten van het onderzoek naar rode aal bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat de bond er goed in is geslaagd rode aal te vangen en een beter beeld te geven van de stand van de rode aal in de Friese Boezem. Meer

FKF_100_LP_02_EVF-jaune+txt-xs

terug naar boven